منابع پیشنهادی برای آزمون کارشناسی‌ارشد ادبیات انگلیسی

منابع اولیه:

این منابع شامل کتاب‌های اصلی در زمینه تاریخ ادبیات، نقد ادبی، و فنون و صناعات ادبی هستند
 و باید با دقت بسیار برای امتحان مطالعه شوند. البته  باید توجه داشت که این لیست شامل منابع
 اصلی و بیشترشناخته‌شده است و به هیچ عنوان به این معنی نیست که منابع آزمون ارشد تنها
 منحصر به همین کتاب‌ها هستند.

تاریخ ادبیات و آثار ادبی:

 • The Norton Anthology of English Literature ; Ed. by M.H. Abrams et al.

نقد ادبی:

 • A Glossary of Literary Terms ; M. H. Abrams
 • An Introduction to Literary Criticism ; Richard Dutton
 • A Short History of Literary Criticism ; Vernon Hall
 • Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice ; Charles E. Bressler
 • A Handbook of Critical Approaches to Literature ; Wifred Guerin

منابع ثانویه:

منابع ثانویه شامل آن دسته از کتاب‌هایی هستند که باید در کنار منابع اولیه و اصلی مطالعه
 شوند و نقش مکمل را دارند. لیستی که در ادامه می‌آید طبیعتا شامل تمام منابع ثانویه نیست
 و شاملکتاب‌هایی می‌شود که شناخته‌شده‌‌تر و در دسترس‌تر هستند.

 • Perrine’s Literature: Structure, Sound and Sense (3 Volumes)
 •  A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory; J. A. Cuddon
 •  An Outline of English Literature; G. C. Thornley, Gwyneth
 •  The Norton Anthology of American Literature
 •  The McGraw-Hill Guide to English Literature; Karen Lawrence et al, 2 Volumes
 •  The Oxford Companion to English Literature; Margaret Drabble
 • Cambridge Paperback Guide to Literature in English; Ian Ousby
بستن منو