• دکتری زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه کَنتِربِری (University of Canterbury)
  • مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، مترجم، و پژوهش‌گر.

حوزه‌های مورد علاقه و پژوهش: استعمار و پسااستعمار‌گرایی، (نو)شرق‌شناسی، فمینیسم
جهان سوم، ادبیات مهاجرت و تبعید، ادبیات پس از یازده سپتامبر، ادبیات تطبیقی، نقد
ادبی،
مطالعات آمریکا، مطالعات ایران، مطالعات فیلم، مطالعات ترجمه، سفرنامه‌ نویسی،
تحلیل انتقادی گفتمان، علوم انسانی دیجیتال، ترجمه فارسی و انگلیسی، و شعر فارسی و
انگلیسی. 

تازه‌ها

بستن منو